Početak organizovanja naučno-stručnih skupova pod nazivom Transport i logistika vezan je za TEMPUS projekat CD JEP 17019-02 pod nazivom: Uvođenje i razvoj novog studi­jskog profila Tra­nsportni tokovi i logistika  koji je, od 2004. do 2006. godine, realizovan na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Nišu. Projekat je finansirala Evropska unija sa konzo­rcijumom koji su činili univerziteti u Magdeburgu, Minhenu, Beču, Drezdenu, Ka­rlsrueu, Sofiji i Nišu (koordi­nator). U okviru projekta održana su na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Nišu prva dva naučno-stručna skupova, u formi seminara, pod nazivom Transport i logistika, 2004. i 2006. godine.

Želeći da održi kontinuitet, Katedra za transportnu tehniku i logistiku Mašinskog fakulteta Uni­ve­rziteta u Nišu nastavila je sa organizovnjem naučno-stručnih skupova pod istim nazivom Transport i logistika. Treći i četvrti skup  su održani 2008. i 2011. godine kao simpozijumi sa međunarodnim učešćem, dok je peti skup održan 2014. godine kao međunarodna konferencija.

U okviru programa dosadašnjih skupova Transport i logistika svoje radove su izlagali naučni radnici, istraživači, stručnjaci i privrednici domaćih i inostranih univerziteta, instituta, preduzeća i ustanova. Sadržaj radova se odnosio na sledeđe te­matske obla­sti: poslovna logistika, tehnička logistika, saobraćajna logistika, urbana logistika i transportna tehnika.

Rad svih održanih skupova Transport i logistika pratile su izložbe na kojima su prikazani: proizvodni programi domaćih i inostranih proizvođača transportnih i logističkih sistema, mobilnih informacionih tehnologija i softvera, kao i studentski radovi i pu­bli­kacije o transpo­rtu i logistici.

Na trećem skupu Transport i logistika ustanovlјena su priznanja koja se dodelјuju istaknutim naučnim ranicima, mladim istarživačima i preduzećima za doprinos razvoju transportne tehnike i logistike.

Svojom misijom svi dosadašnji naučno-stručni skupovi Transport i logistika  održani na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Nišu doprineli su edukaciji kadrova za osnovna, primenjena i razvojna istraživanja u oblasti transportne tehnike i logistike.