Почетак организовања научно-стручних скупова под називом Транспорт и логистика везан је за ТЕМПУС пројекат CD JEP 17019-02 под називом: Увођење и развој новог студи­јског профила Тра­нспортни токови и логистика  који је, од 2004. до 2006. године, реализован на Машинском факултету Универзитета у Нишу. Пројекат је финансирала Европска унија са конзо­рцијумом који су чинили универзитети у Магдебургу, Минхену, Бечу, Дрездену, Ка­рлсруеу, Софији и Нишу (коорди­натор). У оквиру пројекта одржанa су на Машинском факултету Универзитета у Нишу прва два научно-стручна скупова, у форми семинара, под називом Транспорт и логистика, 2004. и 2006. године.

Желећи да одржи континуитет, Катедра за транспортну технику и логистику Машинског факултета Уни­ве­рзитета у Нишу наставила је са организовњем научно-стручних скупова под истим називом Транспорт и логистика. Трећи и четврти скуп  су одржани 2008. и 2011. године као симпозијуми са међународним учешћем, док је пети скуп одржан 2014. године као међународна конференција.

У оквиру програма досадашњих скупова Транспорт и логистика своје радове су излагали научни радници, истраживачи, стручњаци и привредници домаћих и иностраних универзитета, института, предузећа и установа. Садржај радова се односио на следеђе те­матске обла­сти: пословна логистика, техничка логистика, саобраћајна логистика, урбана логистика и транспортна техника.

Рад свих одржаних скупова Транспорт и логистика пратиле су изложбе на којима су приказани: производни програми домаћих и иностраних произвођача транспортних и логистичких система, мобилних информационих технологија и софтвера, као и студентски радови и пу­бли­кације о транспо­рту и логистици.

На трећем скупу Транспорт и логистика установљена су признања која се додељују истакнутим научним раницима, младим истарживачима и предузећима за допринос развоју транспортне технике и логистике.

Својом мисијом сви досадашњи научно-стручни скупови Транспорт и логистика  одржани на Машинском факултету Универзитета у Нишу допринели су едукацији кадрова за основна, примењена и развојна истраживања у области транспортне технике и логистике.