Niš, Serbia 27 May 2011

 
 

 

ПРЕДГОВОР ЧЕТВРТОЈ КОНФЕРЕНЦИЈИ ТИЛ 2011

Машински факултет Универзитета у Нишу, прославио је 2010. године 50 година постојања. Тиме је обележен значајан интелектуални рад Факултета на више научних планова. Године 2003, Машински факултет је почео да уводи мултидисциплинарне науке отворивши студије техничке логистике. Мултидисциплинарност је заснована на ширини природних наука које се изучавају у домену транспортне технике. Ширину тог образовања дају класична механика чврстог и стишљивог континуума, теоријска и експериментална анализа конструкција, науке о процесима као што су стохастика, теорија планирања, теорија симулације, економске теорије, токови материјала, оптимизација процеса и информационе Интернет технологије. Ово богатство научних вредности отвара пут лакшем прихватању савремених задатака у широј техничкој делатности, што је један од циљева академског рада. Студије процеса у области индустријског транспорта су научни домен савремене техничке логистике. На универзитету у Нишу развија се студијска група наставника и студената која знања гради на западно-европском моделу логистике. Те модерне дисциплине донете су кроз студијске боравке наставника и сарадника на техничким универзитетима у Магдебургу, Дрездену, Карлсрухе, Минхену, Берлину и Бечу као и боравцима еминентних страних професора у Нишу, који се одвијају протеклих 30 година. Боравци су донели сазнање о променама у научним правцима: Свет изучава и користи "процесе" као савршеније облике пословања и профита. Високе технологије које учествују у нашем животу то потврђују и оне нас уче да су научне вредности реални циљеви.
У модерној техничкој логистици, логистици транспорта, складиштења и управљања процесима, креирају се технички системи засновани на строго рационалним захтевима и потпуно слободним облицима решења и примени последњих технологија. То је довело до ефикаснијих привредних система, боље прилагођених процесима, што је заузврат дало већу финансијску исплатљивост. То је у складу са тумачењем да је логистика савремен облик формалне логике, заснован на рационалној и симболичкој математици. Последњих година, логистика интегрисана у транспортним просецима производње и складиштења, добија адекватније и краће име – интралогистика. Као таква она обухвата изучавање транспортних средстава, процесе планирања и процесе рада транспортних машина.
Четврти симпозијум Машинског факултета у Нишу, ТИЛ 2011, под називом Транспорт и логистика негује дисциплине техничког дизајна транспортних машина и логистику усмерену ка процесима употребе транспортних система. Симпозијум ТИЛ 2011 има три сесије: пленарну-општу, сесију техничке и пословне логистике и сесију транспортне и саобраћајне технике. Програмски одбор је прихватио 24 истраживачка рада, као тематску подлогу за дијалог. Математички јасне и логичне идеје, привукле су један број научних радника, студената и професионалних стручњака на овај научни скуп где се пре свега догађа еманципација у схватању логистике и њеном увођењу у домаћу образовну и привредну делатност. Овај и претходни симпозијуми (ТИЛ 2004, ТИЛ 2006, ТИЛ 2008) падају у време промена економског модела српске привреде из социјалистичког модела (делимично затвореног) у либерално-капиталистички. Тај процес захтева нова знања и нове професионалне структуре које обезбеђују функционисање тржишне привреде развијеног света. Професори Универзитета у Нишу и Србији надају се да ће потреба за ефикаснијим радом и новим професионалним знањима бити лагано достигнуте кроз увођење нових научних дисциплина и истраживања. Такође, нова знања доводе до нове свести људи и враћања осећаја "лакоће" постојања. Наставно-научно веће Машинског факултета у Нишу чином научног дијалога и подршком научном скупу ТИЛ-2011, доприноси променама Србије.
Помоћ у променама домаћег образовног система пружа непрекидно Министарство просвете и науке Републике Србије као и бројни донатори који размеју време у коме живимо. Програмски одбор симпозијума ТИЛ 2011 се овим Зборником радова захваљује професорима-утемељивачима, ауторима радова, министарствима, донаторима, Европском центру за образовање и културу, граду Нишу и осталим учесницима који су подржали ТИЛ 2011 и тиме дали допринос будућем друштву.

 

Ниш, 27. маја 2011.   Председник Програмског одбора ТИЛ 2011
Професор др Миомир Љ. Јовановић
 
 

 

 
 

Proceedings